List otwarty do Rodziców i Prawnych Opiekunów uczniów SP4

Skład RR

Konto RR

Uchwały RR

Regulamin RR

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 za każde dziecko uczące się w SP4 wynosi 30,00 zł 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać:

 • u wychowawcy 
 • na konto Rady Rodziców nr 40 8786 0001 0000 0752 2000 0001
  (z podaniem imienia, nazwiska dziecka i klasy do której uczęszcza)

                         

 1. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie Rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole,
 • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.