Opłata za obiady za miesiąc  CZERWIEC – 65 zł 🙂 

Przelewy będą przyjmowane tylko na konto bankowe szkoły do dnia 10.06.2023
Konto bankowe szkoły: 31878600010000165820010003

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY
TYLKO I WYŁĄCZNIE W DANYM MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM 

PROSIMY O DOKONANIE ODLICZEŃ ZA WYCIECZKI I ZIELONE SZKOŁY

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – istotne  fragmenty

  1. Obiady wydawane są na trzech przerwach międzylekcyjnych: w godz. 11.35 – 11.55, 12.40 – 13.00, 13.45 – 13.55.
  2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu z Organem Prowadzącym
  3. W przypadku nie uregulowania opłat w przewidzianym terminie zaprzestaje się wydawania obiadów uczniowi, a zaległą należność szkoła egzekwuje od opiekunów dziecka.
  4. Obiady można odwoływać tylko w sekretariacie szkoły lub telefonicznie do godz. 9.00. Po tej godzinie odwołanie może nastąpić dopiero od dnia następnego.
  5. Stołówka wydaje tzw. obiady jednorazowe zgłoszone do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły . Ilość obiadów jednorazowych jest ograniczona.
  6. Odliczanie kwoty za nieobecność następuje wraz przy regulowaniu odpłatności w następnym miesiącu
  7. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.