1. Procedura dotycząca uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego
  _________________________________________________________________
 2. Procedura kontaktów z rodzicami
  _________________________________________________________________
 3. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych
  _________________________________________________________________
 4. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
  _________________________________________________________________
 5. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły
  przez ucznia

  _________________________________________________________________
 6. Procedura postępowania w razie wypadku na terenie szkoły
  _________________________________________________________________
 7. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją
  _________________________________________________________________
 8. Procedura prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy
  _________________________________________________________________
 9. Procedura przebywania w budynku szkoły
  _________________________________________________________________
 10. Regulamin stołówki szkolnej
  ___________________________________________________________
 11. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów
  _
  _________________________________________________________
 12. Załącznik nr 1 do procedury zwalniania i usprawiedliwiania uczniów
  __________________________________________________________
 13. Załącznik nr 2 do procedury zwalniania i usprawiedliwiania uczniów
  _________________________________________________________________
 14. Procedury postępowania w przypadku powstania szkody
  _________________________________________________________________
 15. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania ucznia na lekcji
  _________________________________________________________________
 16. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania uczniów wobec siebie
  _________________________________________________________________
 17. Procedura postępowania wobec uczniów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających 

  ____________________________________________________________

 18. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie)
  ____________________________________________________________
 19. Procedura postępowania w sytuacji fałszerstwa

  ____________________________________________________________

 20. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży
  ____________________________________________________________
 21. Procedura postępowania w sytuacji gdy uczeń obraża nauczycieli, pracowników szkoły
  ___________________________________________________________
 22. Procedura postępowania w sytuacji gdy osoba dorosła znajduje się pod wpływem alkoholu

  ____________________________________________________________

 23. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły

  _______________________________________________________

 24. Procedury i organizacja pracy szkoły w trakcie pandemii COVID-19

  _______________________________________________________

 25. Regulamin biblioteki szkolnej
  _
  ______________________________________________________
 26. Regulamin oceniania zachowania uczniów