Termin

 

Tematyka spotkania

 

12 -13 września
2019 r.

1. Sprawy organizacyjne i wybór Trójek klasowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców;
2. Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi;
3. Zapoznanie rodziców z kryteriami oceniania zachowania;
4. Zapoznanie z harmonogramem spotkań z rodzicami w obecnym roku szkolnym.
 

29 – 30 października 
2019 r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

08 – 9 stycznia
     2020 r.    

_______________

07 – 08 kwietnia
2020 r.

Zebrania podsumowujące pracę śródroczną


________________________________________________________

Poinformowanie rodziców o wynikach w nauce w drugim śródroczu roku szkolnego 2018/2019 i przewidywanych ocenach końcoworocznych