Nasza szkoła ma najdłuższą w Ozorkowie tradycję tworzenia klas integracyjnych. Już od 20 lat prowadzimy tego rodzaju klasy. Mamy więc bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczniowie objęci integracją i uczęszczający do naszych klas integracyjnych posiadają orzeczenia na podstawie diagnozy o

 • niepełnosprawności intelektualnej 
 • Zaburzeniach mowy
 • Autyzmie, Zespole Aspergera
 • niepełnosprawnościach fizycznych: paraliże, częściowe niedowłady

W klasach integracyjnych w naszej szkole uczy się maksymalnie 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez zespół orzekający Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Podstawą pracy dydaktyczno – wychowawczej  w klasie integracyjnej jest program szkoły masowej. Treści zawarte w podstawie programowej są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie.
W przypadku dzieci z niepełnosprawnością program nauczania jest  modyfikowany i dostosowany do ich możliwości rozwojowych. 

W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący i pedagog specjalny. 

Zadaniem pedagoga specjalnego – nauczyciela wspomagającego jest dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości dziecka ze specjalnymi potrzebami integracyjnymi,  a także pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym.

Nauczyciele pracujący w klasie integracyjnej stosują różnorodne formy i metody rozwijania wiedzy i umiejętności uczniów prowadzące do opanowania przez nich treści programowych. Nauczyciel wspomagający służy pomocą zawsze wtedy, gdy pojawiają się problemy z przyswajaniem przez  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych treści programowych. I choć w klasie integracyjnej rolą nauczyciela wspomagającego jest otaczanie szczególną opieką uczniów z orzeczeniem, to w praktyce nauczyciele ci udzielają wsparcia i pomocy wszystkim uczniom, którzy tego potrzebują.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi moją możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które mają za zadanie wspomagać ich prawidłowy rozwój. Są to:

 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia Integracji Sensorycznej

Wiedząc, jak duże mogą być problemy ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności przez dzieci z orzeczeniem nad ich rozwojem czuwa cała grupa specjalistów:

 • pedagodzy specjalni
 • Logopeda
 • Pedagog
 • Psycholog
 • Pielęgniarka

ATUTY KLAS INTEGRACYJNYCH

Największym atutem klas integracyjnych jest fakt, że dzieci niepełnosprawne przebywają tutaj z w pełni zdrowymi rówieśnikami. Dzieci uczą się od siebie wzajemnie:

 • Zdrowe – wrażliwości, akceptacji odmienności drugiego człowiek, niesienia pomocy innym, tolerancji
 • Niepełnosprawne – funkcjonowania wśród zdrowych kolegów, uświadamiania sobie własnych  mocnych stron, świadomości, że wszyscy są równi wobec prawa i każdy człowiek jest inny, a co za tym idzie wyjątkowy  i niepowtarzalny.

Nauka w klasie integracyjnej niesie więc za sobą same pozytywy.
I choć wiemy, że wciąż wzbudza wiele obaw i pytań to na podstawie wieloletniego doświadczenia stwierdzamy z całą pewnością, że idea tworzenia klas integracyjnych w naszej szkole będzie nadal kontynuowana.